Kuulon heikkenemiseen voi olla useita syitä, jotka yleensä selviävät korvalääkärin ja kuulontutkijan tutkimuksissa. Kuulon huononeminen voi johtua korvan, kuulohermon tai keskushermoston vaurioista, rappeutumisesta tai sairauksista. Kuulon huononemisen aste ja syy voidaan määrittää tekemällä perusteellinen kuulontutkimus. Kuulontutkimuksen suorittaa kuulontutkija. Tutkimustuloksien perusteella laaditaan aina henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma. Useimmiten kuulovikaa pystytään kuntouttamaan kuulokojeiden avulla. Mikäli korvassa on tautia, joka aiheuttaa kuulonaleneman, ongelmaa hoitaa korvalääkäri.

Ikäkuulo

Kuulo alkaa väistämättä vähitellen heikkenemään iän myötä. Varsinaisesta sairaudesta ei ikäkuulossa ole kysymys, mutta vaiva voi johtaa kiusallisiin tilanteisiin. Ikäkuulo tarkoittaa sisäkorvan ja kuulohermon rappeutumisesta johtuvaa kuulonalenemaa. Vaiva on hyvin yleinen, ja valtaosa yli 65-vuotiaista suomalaisesta kärsii siitä.

Monet ikääntyneistä alkavat välttelemään tilaisuuksia, joissa heillä on vaikeuksia seurata puhetta. Ikäkuulossa ensimmäiseksi korvan kuulemista taajuuksista alkaa heikkenemään korkeiden äänien kuulokyky. Näitä korkeilla taajuuksilla esiintyy puheäänistä muun muassa konsonantit k, p, s, l, ja t.

Näin sanojen erottaminen ja puheen ymmärtäminen voi olla haasteellista eri tilanteissa, kun puheesta ei saada kunnolla selvää. Kuulo heikkenee pikkuhiljaa, ja usein sitä ei itse huomaa. Huomaamattaan monet keksivät omia keinojaan pärjätä yhä huononevalla kuulolla. On helppoa säätää TV:n ääntä kovemmalle, puhua itse kovemmalla äänellä ja kuunnella puhelinta aina vain paremmalla korvalla.

Meluvamma

Toinen yleinen syy kuulonalenemiseen on meluvamma. Meluvamma voi kehittyä vähitellen vuosien varrella tai sitten hyvinkin äkillisesti, riippuen melualtistuksen määrästä ja kestosta. Kuuloviat ovat koko väestön yleisempiä terveysongelmia. Joidenkin tutkimusten mukaan huonokuuloisia on aikuisväestöstä noin 15 prosenttia, joidenkin arvioiden mukaan jopa 18–20 prosenttia. Suomessa kuulovammaisia arvioidaan olevan noin 740 000. Heistä noin 290 000 tarvitsee kuulon kuntoutusta. Kuulokojeesta arvioidaan olevan apua 90 prosentille huonokuuloisista.

Huonontuneeseen kuuloon ei tarvitse tyytyä, eikä sitä tarvitse hävetä. Nykyaikaiset kuulokojeet muistuttavat ulkomuodoltaan kuin mitä tahansa kommunikointilaitteita ja markkinoilta on saatavilla myös paljon erilaisia kuulon apuvälineitä, jotka auttavat havaitsemaan kodin tärkeät merkkiäänet. Kuulokojeet ja kuulon apuvälineet tutkitusti parantavat huonokuuloisten ihmisten elämänlaatua.

 

korvan osat

Miten me kuulemme?

Korva on jaettu kolmeen osaan viereisen kuvan mukaisesti.

Ulkokorva kerää ääniä ääniaaltoina ja johtaa korvakäytävän kautta ne tärykalvolle. Ääniaaltojen saavuttaessa tärykalvon, tärykalvo ja kolme kuuloluuta vahvistavat ääniaaltojen värähtelyä ja ääniaallot johtuvat sisäkorvaan. Kuuloluita on kolme: vasara, alasin ja jalustin. Kolmas näistä luista eli jalustin on yhdistetty cochleaan. Sisäkorvassa oleva cochlea (simpukka), joka on täynnä nestettä, värähtelee äänialloista ja cochleassa olevat lukemattomat aistinsolut muuntavat värähtelyn sähköimpulsseiksi ja välittää ne aivoihin kuulohermon kautta.

Erityyppiset kuuloviat

Korvan, kuulohermon ja keskushermoston vauriot ja sairaudet voivat aiheuttaa kuulovian. Kuuloviat ovat jaettavissa kolmeen kuulovikatyyppiin:

  • Konduktiivinen eli johtumis- tai välikorvavika
  • Sensorineuraalinen eli sisäkorvavika
  • Sekatyyppinen vika

 

Konduktiivinen eli johtumis- tai välikorvavika

Konduktiivinen kuulovika johtuu yleensä välikorvan ongelmista jolloin äänet ei välity normaalisti sisäkorvaan.

Yleisimpiä välikorvavian syitä ovat:

  • Epämuodostunut korvakäytävä
  • Rajoittunut tärykalvon ja kuuloluiden toiminta
  • Vaha
  • Puhjennut tärykalvo
  • Nestettä välikorvassa

Konduktiivinen kuulovika ilmenee yleensä kaikkien äänien kuulemisen heikkenemisenä.

Sensorineuraalinen eli sisäkorvavika

Sisäkorvan simpukan lukemattomat aistinsolut rekisteröivät ja välittävät aivoihimme sen mitä me kuulemme. Jos niiden toiminnassa on osittainkin vikaa, tiedonkulku aivoihin on epätäydellistä.

Sensorineuraalinen kuulovika ilmenee yleensä kaikkien äänien kuulemisen heikkenemisenä sekä puheen erottamiskyvyn heikkenemisenä.

Sekatyyppinen vika

Sekatyyppinen vika on yhdistelmä konduktiivisesta ja sensoneuraalisesta viasta.

Sekatyyppinen kuulovika voi ilmetä, kun sisäkorva on ikääntymisen myötä rappeutunut ja asiakkaan välikorva on tulehtunut tai vahvasta tukossa.

 

situation17

Binauraalinen kuulo

Ihmisellä on kaksi korvaa syystä. Niiden symmetrinen asettelu ja yhteistyö mahdollistavat toimivan havaintokyvyn ja kommunikaation. Jos toisen tai molempien korvien toimivuus heikkenee, kuulemisesta ja kommunikaatiosta tulee merkittävästi vaikeampaa. Monissa tapauksissa kuulokojeet voivat pitää haitalliset kuulonaleneman vaikutukset poissa. Yli 80 % huonokuuloisista kärsii kuulonalenemasta molemmissa korvissa. Heille paras kuntoutuksen muoto on kuulokojeet molemmin puolin.

Binauraalinen äänen havaitseminen mahdollistaa aivojen vastaanottaa tarvittava tieto, jotta ne voivat muun muassa suodattaa tarpeettoman hälinän pois, keskittyä tiettyyn puhujaan puheenhälinän keskellä ja paikallistaa äänilähteen suunta. Binauraalisen kuulon hyödyt ja edut käyvät selviksi seuraavien faktojen perusteella.

1. Binauraalinen äänen vahvistuminen

Isoin hyöty binauraalisuudesta on luultavasti äänen vahvistuminen, jonka ansiosta äänen tullessa molempiin korviin yhtä aikaa, ääni kuullaan voimakkaampana. Tämän vuoksi kuullaan myös ne äänet, joita yksi korva yksinään ei kuulisi. Esimerkiksi äänet, jotka kuullaan vaivalloisesti yhdellä korvalla lähietäisyydeltä voidaan kuulla hyvin kahdella korvalla pidemmänkin matkan päästä.

2. Binauraalinen taustahälinän erottelu

Tilanteissa, joissa on taustahälinää ja/tai sekoittavaa melua, kuuleminen helpottuu niin sanotun peitetasoerotuksen ansiosta. Aivot käyttävät molemmista korvista saatavaa tietoa äänen ajasta ja voimakkuudesta suodattamaan halutut äänisignaalit ei-toivotuista.

3. Äänilähteen paikallistaminen

Äänilähteen paikallistamisella on iso merkitys arkielämässä. Sen avulla kuuleva ihminen pystyy keskittymään keskustelukumppaniin meluisassa ympäristössä, seurata keskustelua useiden ihmisten välillä tai tunnistaa ajoissa mahdollisia hälytysääniä. Tämä kyky on erityisen tärkeä liikenteessä. Esimerkiksi henkilö, joka ei osaa arvioida, mistä suunnasta tööttäävä auto on tulossa, ei osaa myöskään välttämättä väistää vaaraa ajoissa.

4.Pään varjostus ilmiö

Ääni muuttuu sitä heikommaksi mitä kauempaa se tulee. Korkeat äänet vaimenevat matalia enemmän niiden lyhyiden ääniaaltojen vuoksi. Jos ääni saavuttaa ensin vasemman korvan, sen kulkeutumista oikeaan estää väliin jäävä ääntä varjostava pää. Täten oikea korva aistii äänen hiljaisempana kuin vasen. Jos tämä ilmiö kärsii, sillä on negatiivinen vaikutus kuulokykyyn.

Pure_primax_closeup

Bilateraalisen kuulonkuntoutuksen hyödyt

Noin 80 % kaikista potilasta ovat sopivat bilateraaliseen kuulonkuntoutukseen. Jos vain toinen korva on varustettu kuulokojeella, hyöty siitä on rajallinen ja kuuleminen edelleen usein epätyydyttävää. Tämän vuoksi kuulokoje saattaa jäädä kokonaan käyttämättä tai turhan vähälle käytölle ja huonokuuloinen eristyy entisestään. Bilateraalinen kuulonkuntoutus sen sijaan tarjoaa kuuntelumukavuutta, jonka takia kojeita käytetään enemmän ja tyytyväisyys kasvaa.

Parempi äänenlaatu

Kaksi kuulokojetta laajentaa kuulemisen kenttää 180 asteesta 360 asteeseen, jolloin saadaan tasapainoinen signaalin tunnistus (stereovaikutus). Lisäksi yksittäisiä kuulokojeita bilateraalisesti ei tarvitse vahvistaa niin paljoa miellyttävän kuuntelutason saavuttamiseksi. Tämän ansiosta paristonkulutus pienenee, mutta myös äänenlaatu paranee ilman kovien äänien aiheuttamaa vinkumista ja säröä.

Kuulokyvyn palauttaminen

Aistielimen toimivuus on riippuvainen siitä miten säännöllisesti sitä ärsytetään. Jos korvat eivät saa tarpeeksi ääniärsykkeitä – eritoten elämän ensimmäisiä vuosina – kuuloelimet eivät kehity normaalisti. Tällä taas on negatiivinen vaikutus kielellisiin ja kognitiivisiin kykyihin. Lapset, joilla on binauraalinen kuulonalenema, kuntoutetaan tämän vuoksi aina bilateraalisesti. Mutta myös aikuisen kuulokyky saattaa heiketä mikäli kuuloalenemaa ei paikata riittävän hyvin johtuen yksipuoleisesta kuulonkuntoutuksesta.

Bilateraalinen tinnituksen helpotus

Tinnituspotilaat, joilla on myös kuulonalenemaa voivat hyötyä bilateraalisesta kuulonkuntoutuksesta, sillä kuulokojeet auttavat viemään huomiota pois negatiivisista tinnitusäänistä palauttamalla normaaleja ja miellyttäviä ääniä kuultavaksi.

Helpotusta väsymykseen

Binauraalinen kuuleminen on erityisen hyödyllistä tilanteissa, joissa on runsaasti kovaa häiriöääntä. Käyttäjä voi keskittyä paremmin puheääneen kahdella kuulokojeella. Täten kuulemisesta tulee vähemmän uuvuttavaa ja keskusteluihin osallistuminen on helpompaa ja vähemmän väsyttävää kuin yhdellä kojeella.

Kenelle bilateraalinen kuulonkuntoutus kuuluu?

Tämän hetkisten tutkimusten perusteella, jokainen binauraalisesta kuulonalenemasta kärsivä henkilö,, hyötyisi bilateraalisesta kuulonkuntoutuksesta. Vain niin äänimaailma voidaan prosessoida luonnollisesti. Kun huomaat kuulosi heikentyneen, ota yhteyttä ja varaa aika kuulontutkimukseen.

Kuulontarkistus

Onko sinun vaikea saada puhelimessa selvää toisen puheesta? Etkö erota kunnolla mistä suunnasta äänet tulevat? Valittavatko läheisesi, että televisiosi on kovalla? Entä luetko ihmisten puhetta huulilta, jotta asia selviäisi varmasti?

Mikäli vastasit kyllä johonkin kysymykseen, voi kuulosi vaatia tarkistusta. Eriasteiset kuulonalenemat ovat hyvin yleisiä kaikissa ikäryhmissä. Vaikka kuulonalenama on parantumaton, voit hidastaa sen etenemistä uusilla kuulokojeilla. Tyylikkäät kuulokojeet ovat lähes huomaamattomia ja parantavat oleellisesti elämänlaatua paremman kuulon kautta.

Mikäli epäilet kuulosi heikentyneen, ota yhteyttä ja varaa aika kuulontarkistukseemme. Käynti on maksuton. Kuulontarkistus kestää noin puoli tuntia ja mikäli tarkistuksessa ilmenee kuulonalenema, voit halutessasi keskustella sopivien kuulokojeiden kokeilumahdollisuudesta vaikka heti. Kuulokojeita on saatavilla useita eri malleja, joista jokainen löytää varmasti mieluisensa. Kuulokojeet tuovat turvaa ja varmuutta elämään, eikä sinun tarvitse tyytyä huonokuuloisuuteen. Elämä on täynnä ääniä, jotka kannattaa kuulla.